REGULAMIN „SZKOŁY PŁYWANIA MORE OF LIFE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1) Organizatorem zajęć nauki oraz doskonalenia pływania jest „szkoła pływania MORE OF LIFE”.
2) Termin ORGANIZATOR – oznacza firmy, które są właścicielem, założycielem i pomysłodawcą
marki „szkoła pływania MORE OF LIFE”. W zależności od lokalizacji pływalni na której
odbywają się zajęcia są to :
MORE OF LIFE Marcin Zawiślak, NIP : 118-175-98-11, działająca pod adresem :
03-287 Warszawa, ul. Głębocka 115 m 37; MORE OF LIFE Małgorzata Zawiślak, NIP : 952-
193-26-27, działająca pod adresem : 02-646 warszawa, ul. F.Joliot-Curie 16 m 3; MORE OF
LIFE S.C. NIP : 524-287-83-12, działająca pod adresem : 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 115
m 37.
3) Termin UCZESTNIK – oznacza każdą osobę biorącą udział w zajęciach prowadzonych przez
organizatora
4) Termin OPIEKUN – oznacza rodzica lub opiekuna prawnego, sprawującego opiekę prawną nad
niepełnoletnim uczestnikiem zajęć
5) Termin ZAJĘCIA – oznacza zajęcia grupowe prowadzone przez organizatora.
6) Termin REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin
7) Termin KURS I SEMESTR – oznacza zbiór zajęć, które odbędą się w danym okresie
rozliczeniowym. W regulaminie, słowa kurs i semestr mogą występować naprzemiennie,
natomiast ich znaczenie będzie takie samo.
8) Termin OKRES ROZLICZENIOWY – oznacza przedział czasu, który obejmuje poszczególny
kurs/semestr
9) Termin KARNET – oznacza kartę wstępu na zajęcia prowadzone przez organizatora, na jej podstawie pracownicy recepcji/kas wydają uczestnikowi pasek z opłaconym wejściem na basen.
10) W roku kalendarzowym wyróżniamy dwa semestry : jesienno-zimowy oraz zimowo-wiosenny.
11) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników kursów

II.ZAŁOŻENIA I CELE

1) Założeniem organizatora jest propagowanie sportu oraz zdrowego stylu Życia wśród
uczestników
2) Celem zajęć jest nauka, doskonalenie technik oraz korygowanie złych nawyków pływackich u
uczestników Naszych kursów
3) Następstwem nauki prawidłowych wzorców i nawyków pływackich jest eliminacja wad
postawy
4) Celem zajęć jest również wzmocnienie układu odpornościowego oraz usprawnienie układu
oddechowego u uczestników zajęć

III.BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW KURSÓW

1) Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów,
instrukcji, wytycznych ratowników, czy też personelu danej pływalni, na której odbywają się
zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze
strony Uczestnika wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, instrukcji oraz
wytycznych. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z zajęć pływackich Uczestnika,
który pomimo upomnienia ze strony trenerów i instruktorów lub personelu danego obiektu nie
przestrzega powyższych regulaminów i ustaleń.
2) W sytuacji, w której uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia z racji naruszenia
regulaminu pływalni bądź zostanie z nich wyproszony, organizator nie dokonuje zwrotu
kosztów za niewykorzystaną lekcję.
3) Wszystkie osoby znajdujące się na terenie płyty i niecki basenu zobowiązane są do stosowania
poleceń Instruktora oraz personelu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
4) Informujemy, iż władzą nadrzędną na wynajmowanych przez organizatora obiektach jest
Ratownik pełniący dyżur na niecce basenowej. Do jego poleceń mają obowiązek stosować się
Instruktorzy, Trenerzy, Uczestnicy i ich Rodzice.
5) Wchodzenie do wody podczas nieobecności Instruktora, jak również bez jego zgody, jest
zabronione.
6) Korzystając z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
Uczestników, jak też innych osób przebywających na jej terenie.
7) Rodzice nie mogą wchodzić oraz przebywać na płycie basenu w stroju do tego
nieuprawnionym.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na pływalni.
9) Organizator bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie
podczas trwania jego zajęć. Przed zajęciami i po zajęciach za uczestników pozostających na
hali basenowej lub w szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

IV.WARUNKI ZAPISÓW

1) Zapisu na zajęcia pływackie należy dokonać poprzez formularz on-line dostępny na stronie
www.more-life.pl w zakładce „zapisy”. Po wypełnieniu, oraz zaznaczeniu, iż przeczytali
Państwo regulamin i go akceptują, zgłoszenie pojawia się w naszym systemie. Najpóźniej do
24 godzin od przesłania zgłoszenia zadzwonimy z prośbą o przedstawienie podstawowych
informacji o poziomie pływackim przyszłego uczestnika. Po krótkim wywiadzie proponujemy
kilka terminów zajęć, gdzie umiejętności Dziecka będą zbliżone bądź takie same jak innych
uczestników kursu. Po zaakceptowaniu dnia i godziny zajęć prześlemy potwierdzenie sms o
dokonanym zapisie. W wiadomości będą podstawowe informacje organizacyjne wraz z
danymi oraz numerem konta niezbędnym do przesłania przedpłaty w wysokości 100 zł za
kurs- za uczestnika.
2) Uczestnictwo w pierwszych zajęciach jest możliwe tylko i wyłącznie po dokonaniu wpłaty na rzecz organizatora
(zgodnej z obowiązującym w danym semestrze cennikiem, dostępnym na Naszej stronie
www.more-life.pl) w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem kursu.
3) Zgłoszenie nie poparte przedpłatą, ważne jest tylko 2 dni robocze. Dni liczone są od dnia
przesłania przez nas potwierdzenia o zapisie. Po tym terminie osoby bez dopełnionych
formalności przepisywane będą na listę rezerwową a wcześniejsze ustalenia co do
dostępności miejsca w danej grupie tracą swoją moc.
4) Uiszczenie wpłaty na rzecz organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści tego
regulaminu oraz zawartych w nim postanowień.
5) W przypadku dostępności miejsc na kursie po rozpoczęciu semestru, przy zapisie nie
obowiązuje przedpłata, tylko płatność semestralna, której wysokość (wraz z informacją o
ilości zajęć) zostanie Państwu przesłana po dokonaniu zapisu ze strony www.more-life.pl

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

1) Osoby przystępujące do zajęć w trakcie trwania kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się
odbyły, a opłata wynosi równowartość zajęć, które pozostały do końca trwania bieżącego
Okresu Rozliczeniowego
2) Uczestnik, którego opiekun dokona zapisu oraz uiści opłatę semestralną (w całości bądź w
dwóch ratach, zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na Naszej stronie
www.more-life.pl) otrzyma od organizatora karnet uprawniający do korzystania z zajęć
pływackich w naszej szkółce (oczywiście pod warunkiem, że zostaną spełnione kryteria
zawarte w punkcie VII)
3) Karnet wysyłamy w wiadomości MMS (w formie pliku – zdjęcia) na numer telefonu
podany w zgłoszeniu on-line. 

4) Karnet obejmuje czas zajęć 30 lub 45 minutowych oraz czas „na przebranie”15, 25 lub 30
minut (w zależności od lokalizacji zajęć). Jeżeli od wejścia przez bramkę przy recepcji do
wyjścia minie więcej czasu niż jest na karnecie, naliczane są minutowe opłaty basenowe,
których wysokość zależna jest od czasu jaki został przekroczony oraz od cennika na danym
basenie.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego np.
czasowe zamknięcie pływalni, bądź w przypadku wystąpienia tak zwanej siły wyższej.
Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty zajęcia w wysokości
stanowiącej równowartość odwołanych zajęć. W przypadku zaistnienia którychkolwiek z
powyższych zdarzeń, organizator zobowiązuje się do umożliwienia odpracowania zajęć
uczestnikowi w najbliższym możliwym terminie, bądź przeniesienia niewykorzystanych
płatności na kolejny okres rozliczeniowy.
6) W roku kalendarzowym wyróżniamy dwa semestry : jesienno-zimowy oraz zimowo-wiosenny.
7) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników kursów
8) Opiekun zaświadcza, iż uczestnik nie posiada przeciwskazań do udziału w zajęciach i do
podjęcia aktywności fizycznej
9) Każdy uczestnik powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma przeciwskazań do udziału
w zajęciach

VI. ODRABIANIE ZAJĘĆ

1) Odrabianie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności smsem pod numer
telefonu 535999049 każdorazowo do 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć na które uczestnik
jest zapisany.
2) W danym semestrze możliwe jest odrobienie 3 nieobecności.
3) Nieobecności można odrabiać po uprzednim kontakcie z organizatorem i ustaleniu wspólnego
dogodnego terminu.
4) Wcześniejsze zgłoszenie nieobecności na zajęciach bądź nieobecność niezgłoszona
organizatorowi nie jest podstawą do zwrotów oraz odliczeń od okresów rozliczeniowych w
obecnym bądź przyszłych semestrach.
5) Zajęcia wykupione u organizatora prowadzone są wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, tj.
instruktorów bądź trenerów pływania.
6) Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany instruktora bądź trenera prowadzącego zajęcia
w trakcie trwania kursu, jednorazowo (zastępstwo), bądź docelowo na cały okres jego
trwania.

VII. PŁATNOŚCI

1) Płatności za obecny okres rozliczeniowy powinny być uregulowane zgodnie z obowiązującym
cennikiem dostępnym na stronie www.more-life.pl. (cennik znajduje się na dole opisu zajęć
danej lokalizacji)
2) Osoby zapisujące się na zajęcia powinny uiścić opłatę semestralną bądź pierwszą ratę
(termin płatności drugiej raty znajduję się w cenniku zajęć na stronie www.more-life.pl),
najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi uczestnikowi, który nie
będzie miał wniesionej opłaty w obecnym okresie rozliczeniowym.
4) Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do zapisów na kolejny kurs
5) W trakcie przejścia z semestru jesienno-zimowego na semestr zimowo-wiosenny, osoby
kontynuujące nie muszą przesyłać kolejnego zgłoszenia on-line ze strony www.more-life.pl,
Potwierdzeniem zapisu jest uiszczenie płatności zgodnej z cennikiem obowiązującym na
Naszej stronie www.more-life.pl na 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego kursu.
6) W przypadku gdy kolejnym kursem będzie semestr jesienno-zimowy (zaczynający się we Wrześniu),
osoby wyrażające chęć kontynuacji nauki pływania proszone są o przesłanie zapisu on-line ze strony www.more-life.pl oraz uiszczenie przedpłaty w wysokości 100 zł.

VIII. WARUNKI REZEYGNACJI

1) Istnieje możliwość rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach. Rezygnacja z kursu powinna
być zgłoszona najpóźniej do 48 godzin po zakończeniu się pierwszych zajęć w których
uczestnik wziął bądź miał wziąć udział, zgodnie z harmonogramem zajęć oraz
wcześniejszymi ustaleniami. Rezygnacje należy zgłosić w wiadomości sms przesłanej na
numer telefonu 535999049. W treści powinny być zawarte : Imię i Nazwisko Uczestnika,
lokalizacja zajęć oraz dopisek REZYGNACJA. W tym przypadku organizator zwraca uiszczoną
za kurs płatność pomniejszoną o jedne zajęcia.
2) Jeżeli rezygnacja nie nastąpi w trakcie 48 godzin od odbycia pierwszych zajęć pływackich
obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia, wówczas organizator zwraca uiszczoną za kurs
płatność pomniejszoną o terminy zajęć które się odbyły oraz o terminy zajęć, które odbędą
się w ciągu 30 dni od przesłania rezygnacji
3) Uczestnicy, których Rodzice bądź prawni opiekunowie nie prześlą rezygnacji w wyznaczonym
terminie, traktowani są jako pełnoprawni uczestnicy kursu. Organizatorowi należy się
wówczas pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonaną usługę.
4) Zwroty dokonywane są przelewem w ciągu 5 dni roboczych od ustania relacji pomiędzy
organizatorem a uczestnikiem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin wchodzi w Życie dnia 21.10.2020 roku.
2) W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika lub opiekuna,
organizator ma prawo wykreślenia uczestnika z zajęć, bez prawa do zwrotu wcześniej
wpłaconych środków.
3) Organizator informuje o możliwości dokumentowania postępów dziecka poprzez
wykonywanie zdjęć i filmów w trakcie trwania zajęć, zawodów itp. oraz zamieszczania ich na
stronie internetowej www.more-life.pl, na naszym profilu na Facebooku lub na kanale MORE
OF LIFE na YouTube.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany niniejszego regulaminu. Rodzic
bądź opiekun będą informowani o każdej zmianie regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji
regulaminu na dres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym podanym w trakcie zapisu na
zajęcia. Jeżeli opiekun Rodzic/Opiekun nie złożą w terminie 7 dni zastrzeżeń, obowiązuje ich
regulamin w nowej wersji.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Firma MORE OF LIFE MARCIN ZAWIŚLAK, MORE OF LIFE MAŁGORZATA ZAWIŚLAK, MORE OF
LIFE S.C. przechowuje Pani/Pana dane osobowe w bazie danych osób, które wysłały do Nas
zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy „zapisz się online” ze strony www.more-life.pl.
2) Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jeśli nie chce Pani/Pan
otrzymywać od nas informacji sms lub e-mail o ofercie, w tym o płatnościach, odwołaniach
zajęć, zapisach na kolejny semestr, ofercie obozów letnich i zimowych oraz informacji
handlowych prosimy o informację na adres: info@more-life.pl z prośbą o usunięcie z bazy
odbiorców sms i e-mail.
3) Państwa numery telefonów oraz adresy e-mail są wykorzystywane wyłącznie w celach
niezbędnych do prowadzenia przez Nas działalności. Dane takie jak imię oraz nazwisko
Uczestnika przekazywane są instruktorom i trenerom Szkoły Pływania MORE OF LIFE w celach
uzupełnienia listy obecności lub wystawienia karnetu na zajęcia. Może się zdarzyć, iż imię i
nazwisko dziecka będzie widniało na liście, którą dostarczamy na recepcję basenową, w celu
weryfikacji zapisu uczestnika
4) W każdym momencie może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana
danych lub danych uczestnika. Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu zostanie
przez nas usunięty, i nie będziemy się z Państwem kontaktować, aż do momentu ponownego
kontaktu z Waszej strony czyli poprzez ponowne wysłanie formularza zgłoszeniowego online z
naszej strony internetowej www.more-life.pl
5) Administratorem Państwa Danych jest: Marcin Zawiślak, prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą MORE OF LIFE Marcin Zawiślak, NIP 1181759811, 03-287 Warszawa,
ul. Głębocka 115 m 37, Małgorzata Zawiślak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
MORE OF LIFE Małgorzata Zawiślak ; NIP : 9521932627; 02-646 Warszawa, ul. F.Joliot-Curie
16 m 3 oraz firma MORE OF LIFE S.C. ; NIP : 5242878312; 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 115
m 37.
6) Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną
otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i
handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana
dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w
celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń,
oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia
sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego
Administratora Danych. W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan
że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8) Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów
wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji
marketingowych i handlowych.

 

Poznaj nas bliżej

Zespół More of Life tworzą wykształceni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z nas uwielbia swoją pracę i ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi. Zapisując się do szkoły nauki pływania MORE OF LIFE podejmują Państwo dobrą decyzję, która będzie miała wpływ na harmonijny rozwój Państwa pociech.