I. REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ :

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłaty, według cennika szkoły pływania MORE OF LIFE.

2. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do miejsca w kolejnym kursie.

3. Nieobecność dziecka należy zgłosić sms-em przed zajęciami, po tym terminie nieobecność będzie nieusprawiedliwiona.

4. Można odrabiać tylko i wyłącznie nieobecności zgłoszone przed zajęciami.

5. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.

6.Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na pływalni.

7. Szkoła pływania „MORE OF LIFE” bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Przed zajęciami i po zajęciach za dzieci pozostające na hali basenowej lub w szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

8. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Należy być przynajmniej 5 minut przed zajęciami.

9. Zabrania się, wchodzenia na hale basenową w odzieży zewnętrznej.

10. Szkoła pływania „MORE OF LIFE” zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych.

11. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminu Szkoły Pływania MORE OF LIFE

12.Wyrażają Państwo zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonywanie wodnych zdjęć i filmów z zajęć, obozów sportowych zawodów itp. oraz zamieszczania ich na stronie internetowej www.more-life.pl, na naszym profilu na Facebooku lub na kanale MORE OF LIFE na youtube.

13. Sposób płatności : gotówką przed zajęciami lub przelewem.

14. Wpłata należności za kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją. Osoby które nie opłaciły danej należności  nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

15. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

16. Uczestnik zajęć:

– spożywa posiłek minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć

– nie spóźnia się na lekcje

– utrzymuje po sobie porządek w szatni, toalecie oraz pod prysznicem

– przed zajęciami załatwia potrzeby fizjologiczne oraz myje się pod prysznicem

– nie krzyczy i nie biega na terenie pływalni

– bez zgody instruktora nie zanurza rak ani nóg, nie wchodzi i nie skacze do wody

– informuje o zamiarze wyjścia z wody i złym samopoczuciu.

– jest koleżeński wobec innych uczestników zajęć

– słucha poleceń instruktora/trenera podczas zajęć.

17. Wysłanie zgłoszenia ze strony www.more-life.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

II. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO, dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych :

Szanowni klienci,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej „RODO”.
RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby chronić Państwa dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy korzystają z usług, jakie oferujemy.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Firma MORE OF LIFE MARCIN ZAWIŚLAK ORAZ MORE OF LIFE MAŁGORZATA ZAWIŚLAK, przechowuje Pani/Pana dane osobowe w bazie danych osób, które wysłały do Nas zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy „zapisz się online” ze strony www.more-life.pl.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas informacji sms lub e-mail o ofercie, w tym o płatnościach, odwołaniach zajęć, zapisach na kolejny semestr, ofercie obozów letnich i zimowych oraz informacji handlowych prosimy o informację na adres: info@more-life.pl z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców sms i e-mail.
Państwa numery telefonów oraz adresy e-mail nie są nikomu przekazywane, ani nie są wykorzystywane w celach innych niż podane powyżej. Dane takie jak imię oraz nazwisko Uczestnika przekazywane są jedynie instruktorom i trenerom Szkoły Pływania MORE OF LIFE w celach uzupełnienia listy obecności lub wystawienia karnetu na zajęcia.
W każdym momencie może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub danych uczestnika.
Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu zostanie przez nas usunięty, i nie będziemy się z Państwem kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony czyli poprzez ponowne wysłanie formularza zgłoszeniowego online z naszej strony internetowej www.more-life.pl
Administratorem Państwa Danych jest: Marcin Zawiślak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MORE OF LIFE Marcin Zawiślak, NIP 1181759811, 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 115 m 37, oraz Małgorzata Zawiślak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MORE OF LIFE Małgorzata Zawiślak ; NIP : 9521932627; 02-646 Warszawa, ul. F.Joliot-Curie 16 m 3.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.
W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych.

 

 

Poznaj nas bliżej

Zaspół More of Life tworzą wykształceni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z nas uwielbia swoją pracę i ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Zapisując się do szkoły pływania MORE OF LIFE podejmują Państwo dobrą decyzję, która będzie miała wpływ na harmonijny rozwój Państwa pociech.